ARTIKEL 1. | DEFINITIES

 1. Masseurs Netwerk Nederland: de gebruiker van deze webwinkelvoorwaarden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 84447826.
 2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wieMasseurs Netwerk Nederland een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid die niet handeltin de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij en Masseurs Netwerk Nederlandmiddels het bestel-/reserveringsproces op de website tot stand gekomen overeenkomst, waarmee Masseurs Netwerk Nederland zich jegens de wederpartijheeft verbonden tot de levering van producten en/of het verlenen van diensten.
 5. Website: de websitevan Masseurs Netwerk Nederland waarop de overeenkomst tot stand wordt gebracht: masseursnetwerk.nl.
 6. Producten: alle in het kader van de overeenkomstdoor of namens Masseurs Netwerk Nederlandaan de wederpartijte leveren zaken, zoals cursusmaterialen, flyers, drukwerk en promotiemateriaal.
 7. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens Masseurs Netwerk Nederland aan de wederpartij te verlenen diensten, zoals bij- en nascholing.
 8. Recht van ontbinding: de aan de consumentgeboden wettelijke mogelijkheid om de overeenkomstgedurende de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenente ontbinden.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze webwinkelvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Masseurs Netwerk Nederland en iedere tot stand gekomen overeenkomst.Masseurs Netwerk Nederland kan aanvullende voorwaarden op de overeenkomst van toepassing verklaren.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze webwinkelvoorwaarden, alsmede de tekst van de eventuele aanvullende voorwaarden,op de website aan de wederpartij beschikbaar gesteld zodat de wederpartijdeze voorwaardenop eenvoudige wijze kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit onder omstandigheden redelijkerwijs onmogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar de wederpartij van dezevoorwaarden kan kennisnemen en dat zij op verzoek van de wederpartij per e-mail kosteloos aan haar worden toegezonden.
 3. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Masseurs Netwerk Nederlanddat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 2. In het aanbod weergegeven afbeeldingen en vermelde gegevens omtrent producten c.q. diensten biedeneen waarheidsgetrouwe weergave c.q. een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden diensten en producten. Deze gegevens zijn voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken.
 3. De overeenkomstkomt tot stand op het moment dat de bestelling/reservering van de wederpartij door Masseurs Netwerk Nederlandper e-mail is bevestigd en de wederpartij voldoet aan alle in het aanbod vermelde voorwaarden. De door Masseurs Netwerk Nederlandper e-mail verstuurde bevestiging wordt geacht door de wederpartij te zijn ontvangen op het moment dat de bestelbevestiging door Masseurs Netwerk Nederland is verzonden. Een onjuistheid in het door de wederpartij opgegeven e-mailadres komt voor haarrisico.

ARTIKEL 4. | UITVOERING EN LEVERING

 1. De levering van bestelde productenvindt plaats op het door de wederpartij opgegeven afleveradres.Bij gebreke van het afleveradres, wordt het factuuradres als afleveradres aangemerkt.
 2. Masseurs Netwerk Nederlandneemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering en levering van de bestelling.
 3. Masseurs Netwerk Nederland is pas gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst indien de wederpartij heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod zijn vermeld.
 4. Masseurs Netwerk Nederland zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren. Alle vermeldeleveringstermijnen worden zoveel mogelijk nageleefd, echter betreffen zij nimmer fatale termijnen. Het verzuim van Masseurs Netwerk Nederland treedt pas in wanneer hij door de wederpartij in gebreke wordt gesteld bij een aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de levering wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 5. Masseurs Netwerk Nederland behoudt zich het recht voor de levering van bestellingen in gedeelten te laten plaatsvinden.
 6. Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.

ARTIKEL 5. | OVERMACHT

 1. Masseurs Netwerk Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hemkrachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Masseurs Netwerk Nederlanddoor toedoen van zijn leveranciers niet in staat is zijnverplichtingen (tijdig) na te komen.
 2. Tijdens de duur van de overmacht worden de verplichtingen van Masseurs Netwerk Nederland opgeschort. Indien de nakoming van de overeenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt, doet Masseurs Netwerk Nederland daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij en geldt de overeenkomst, voor dat gedeelte dat door overmacht is getroffen, als ontbonden. Eventueel reeds verrichte betalingen voor het gedeelte van de prestatie dat door overmacht niet kan worden nagekomen, zullen zo spoedig mogelijk aan de wederpartij worden terugbetaald. Verdere schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 6. | RECHT VAN ONTBINDING

 1. Behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, kan de consument de overeenkomst gedurende 14 dagen na ontvangst van de producten zonder opgave van redenen ontbinden. Indien de overeenkomst de uitvoering van diensten inhoudt, kan de consument die overeenkomst, behoudens het bepaalde in dit en het volgende artikel, gedurende 14 dagen na totstandkoming van die overeenkomst zonder opgave van redenen ontbinden.
 2. De wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan tevens van het recht van ontbinding, zoals dat toekomt aan consumenten, gebruik maken, doch met dien verstande dat dit uitsluitend geldt ten aanzien van producten en de producten ongebruikt, onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in originele staat en verpakking, binnen 14 dagen na de levering dienen te worden geretourneerd. Voor de wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en gebruik maakt van het hier bedoelde recht van ontbinding, vinden lid 3, de eerste zin van lid 4 en lid 7 van dit artikel, alsmede de gronden voor uitsluiting van het recht van ontbinding als bedoeld in het volgende artikel, overeenkomstige toepassing, in welke gevallen in plaats van “consument”,“wederpartij” moet worden gelezen. Na retourontvangst van de producten, en indien de staat daarvan naar het oordeel van Masseurs Netwerk Nederland voldoet aan de eisen als bedoeld in de eerste zin van dit lid, zal Masseurs Netwerk Nederland de door de wederpartij betaalde prijs voor de producten terugbetalen binnen 14 dagen na retourontvangst daarvan.
 3. De consument die gebruik maakt van het recht van ontbinding, kan de overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door Masseurs Netwerk Nederland aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij Masseurs Netwerk Nederland. Zo spoedig mogelijk nadat Masseurs Netwerk Nederland in kennis is gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal Masseurs Netwerk Nederland de ontbinding per e-mail bevestigen.
 4. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument mag het product, behoudens het bepaalde in het volgende artikel, slechts in die mate uitpakken en gebruiken voor zover nodig is om de aard, kenmerken en eventuele werking van de producten te beoordelen.
 5. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij het product onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Masseurs Netwerk Nederland retourneren. Indien het product onderhevig is geweest aan waardevermindering ontstaan doordat de consument meer heeft gedaan dan noodzakelijk was om de aard, kenmerken en/of werking van de producten te beoordelen, is Masseurs Netwerk Nederland gerechtigd deze waardevermindering in rekening te brengen en te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen.
 6. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen veertien dagen nadat de ontbinding van de overeenkomst conform het bepaalde in lid 3 door Masseurs Netwerk Nederland is bevestigd.
 7. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.
 8. Masseurs Netwerk Nederland zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de consument terugbetalen, mits in geval van producten: de producten door Masseurs Netwerk Nederland zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.
 9. Nakoming van de overeenkomst tot het uitvoeren diensten geschiedt tijdens de ontbindingstermijn slechts op uitdrukkelijk verzoek van de consument.
 10. Bij uitoefening van het recht van ontbinding na een verzoek overeenkomstig het vorige lid, is de consument Masseurs Netwerk Nederland een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Masseurs Netwerk Nederland is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan Masseurs Netwerk Nederland moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Als de totale prijs excessief is, wordt het evenredige bedrag berekend op basis van de marktwaarde van het gedeelte van de overeenkomst dat is uitgevoerd.

ARTIKEL 7. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

 1. een overeenkomst tot de uitvoering van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:
 2. de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
 3. de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra Masseurs Netwerk Nederland de overeenkomst is nagekomen.
 4. een overeenkomst tot het verrichten van diensten die strekt tot de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, van goederenvervoer, van autoverhuurdiensten, van catering en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomst een bepaald tijdstip of een bepaalde periode voor nakoming is voorzien.
 5. een consumentenkoop betreffende:
 6. de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 7. de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 8. de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 9. de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding;
 10. de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties;
 11. de levering van producten en diensten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens artikel 6:230p van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

ARTIKEL 8. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. Alle vermelde productprijzen zijn exclusief verzend- en bezorgkosten, welke kosten voor rekening van de wederpartij komen.
 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de door wederpartij verschuldigde totaalprijs vermeld, inclusief btw en verzend- en bezorgkosten.
 3. Betalingen dienen, tenzij anders is overeengekomen, te geschieden middels vooruitbetaling.In geval van vooruitbetaling kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zolang de overeengekomen vooruitbetaling door Masseurs Netwerk Nederland niet is ontvangen.
 4. Indien uitdrukkelijk achterafbetaling is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn, op de daartoe voorgeschreven wijze.
 5. Indien geen tijdige betaling plaatsvindt, behoudt Masseurs Netwerk Nederland zich het recht voor de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en, in geval van de levering van producten, de betreffende producten niet langer voor de wederpartij gereserveerd te houden, onverminderd zijn recht nakoming van de overeenkomst te vorderen, in welk geval de twee volgende ledentoepassing vinden.
 6. Vanaf het moment dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de ten tijde van het betalingsverzuim geldende wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
 7. Alle redelijke kosten, waaronder gerechtelijke, buitengerechtelijk en executiekosten, ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening.
 8. Voor de lidmaatschappen geldt een jaarlijkse contributie. De eerste termijn wordt betaald via iDEAL; de volgende termijnen wordt het lidmaatschapsgeld automatisch afgeschreven van de rekening waarmee de eerste betaling is gedaan. Met het aankopen van een lidmaatschap gaat de koper een overeenkomst aan met Masseurs Netwerk Nederland, die Masseurs Netwerk Nederland het recht geeft tot wederopzegging periodiek het lidmaatschapsgeld te incasseren via SEPA incasso.
 9. Een lid kan op elk moment zijn lidmaatschap beëindigen. Daarmee stopt ook de automatische incasso. Een lidmaatschap kan door een lid worden beëindigd door in te loggen op zijn accountpagina. Door het lidmaatschap te beëindigen, stoppen ook de automatische incasso's en stopt tevens de overeenkomst tussen Masseurs Netwerk Nederland en het lid.

ARTIKEL 9. | KLACHTEN

 1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij Masseurs Netwerk Nederland.
 2. Bij Masseurs Netwerk Nederlandingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 10. | GARANTIE

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de garantie op de producten beperkt tot de eventueel door de fabrikant van de producten meegeleverde fabrieksgarantie, welke aan de wederpartij wordt overgedragen.
 2. Een door Masseurs Netwerk Nederland, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumentenjegens Masseurs Netwerk Nederland kunnen doen gelden.
 3. Onverminderd het bepaalde in eventueel uitdrukkelijk bedongen garantievoorwaarden, vervalt elke garantie indien een gebrek van het product het gevolg is van een van buiten komende oorzaak of voor het overige niet aan Masseurs Netwerk Nederland of diens toeleveranciers kan worden toegerekend. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, onjuist of onoordeelkundig gebruik en gebruik in strijd met de gebruiksvoorschriften of overige aanwijzingen van of vanwege Masseurs Netwerk Nederland.

ARTIKEL 11.| AANSPRAKELIJKHEID

 1. Masseurs Netwerk Nederland is nimmer verder aansprakelijk dan, voor zover van toepassing, krachtens garantievoorwaarden is bepaald. Indien desondanks toch aansprakelijkheid van Masseurs Netwerk Nederland bestaat, is die aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in de onderhavige voorwaarden is bepaald.
 2. Masseurs Netwerk Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de fabrikant van de producten de wettelijke productenaansprakelijkheid draagt.
 3. Masseurs Netwerk Nederland heeft te allen tijde het recht de schade waarvoor hij aansprakelijk is te herstellen. De wederpartij dient Masseurs Netwerk Nederland hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Masseurs Netwerk Nederland vervalt.
 4. Masseurs Netwerk Nederland draagt geen aansprakelijkheid voor schade doordat hij is uitgegaan van door of namens de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens.
 5. Masseurs Netwerk Nederland is voorts nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks het bepaalde in deze voorwaarden toch aansprakelijkheid van Masseurs Netwerk Nederland bestaat, komt uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Masseurs Netwerk Nederland aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Masseurs Netwerk Nederland toegerekend kunnen worden;
 • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de schade die in de zin van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
 1. Indien op basis van de omstandigheden van het gevaleen verdergaande aansprakelijkheid van Masseurs Netwerk Nederland mocht bestaan, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van Masseurs Netwerk Nederland betrekking heeft.
 2. Nimmer zal de aansprakelijkheid van Masseurs Netwerk Nederlandmeer belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van Masseurs Netwerk Nederland wordt uitgekeerd.
 3. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Masseurs Netwerk Nederland, zal de wederpartijMasseurs Netwerk Nederland vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door Masseurs Netwerk Nederland en het gebruik van door Masseurs Netwerk Nederland geleverde producten.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens Masseurs Netwerk Nederland door verloop van één jaar.
 5. Het bepaalde in dit artikel laat de dwingende wettelijke rechten van consumenten onverlet. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is toegestaan.

ARTIKEL 12. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door Masseurs Netwerk Nederland geleverde producten blijven zijn eigendom totdat de wederpartij alle verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 2. Het is de wederpartij verboden de geleverde producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, voor zover dit in het kader van haar normale bedrijfsvoering niet ontoelaatbaar moet worden geacht.
 3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Masseurs Netwerk Nederland hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Masseurs Netwerk Nederland of de door Masseurs Netwerk Nederland aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Masseurs Netwerk Nederland is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen de wederpartij en Masseurs Netwerk Nederland voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen eerst een beroep doen op de rechter nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Masseurs Netwerk Nederland aangewezen om van geschillen kennis te nemen.