1. Deze privacyverklaring is van Masseurs Netwerk Nederland, kantoorhoudende Rooseveltstraat 12, 2321BM Leiden. We hebben deze privacyverklaring geschreven om je uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze informatie gebruiken en welke keuzes je hebt. We gebruiken die informatie alleen als daar een gerechtvaardigde grondslag voor bestaat. We doen ons best om het zo helder en eenvoudig mogelijk uit te leggen. Vragen en opmerkingen over dit beleid kan je stellen aan de verwerkingsverantwoordelijke voor het bewaken van de privacy van persoonsgegevens bereikbaar via het secretariaat van Masseurs Netwerk Nederland info@masseursnetwerk.nl.
  2. Masseurs Netwerk Nederland hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar klanten. Masseurs Netwerk Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming wat dat betreft stelt.
  3. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van het uitvoeren van een overeenkomst. De overeenkomst bestaat uit het leveren van diverse diensten via www.masseursnetwerk.nl zoals lidmaatschappen, netwerkbijeenkomsten, cliëntenfolders, webcasts en massagelotions. We proberen zo min mogelijk gegevens van jou vast te leggen. Wij slaan de persoonsgegevens op deels in de database van de website www.masseursnetwerk.nl en deels in een beveiligde cloud omgeving van Microsoft.
  4. De persoonsgegevens worden uitsluitend intern gebruikt door Masseurs Netwerk Nederland. Gegevens worden niet zonder toestemming van betrokkenen doorgegeven aan een (inter)nationale organisatie al dan niet binnen of buiten de EU, tenzij Masseurs Netwerk Nederland gehouden is op grond van een wettelijke verplichting persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
  5. De bewaartermijn van de gegevens is 7 jaar.
  6. Je hebt te allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens, voor zover wettelijke bepalingen dat recht niet beperken.
  7. Een eventuele klacht over de uitvoering van de privacyregelgeving kan worden ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke bereikbaar via het secretariaat van Masseurs Netwerk Nederland info@masseursnetwerk.nl.
  8. Door middel van het bezoeken van masseursnetwerk.nl of jouw bestelling voor een lidmaatschap of een gerelateerde nevendienst ga je akkoord met deze privacyverklaring en geef je toestemming voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  9. Masseurs Netwerk Nederland maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering.
  10. Masseurs Netwerk Nederland verkrijgt geen gegevens van andere organisaties.
  11. Masseurs Netwerk Nederland behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via masseursnetwerk.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van masseursnetwerk.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde privacyverklaring. Bezoek voor alle wijzigingen regelmatig masseursnetwerk.nl

Leiden, 25 mei 2018